E-SERVICE สพป.ลย.3×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4281-0495 โทรสาร.0-4281-0496
เลขประจำตัวประชาชน 
เลือกรายงานเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 


รายงานสถิติการให้บริการ 5,129 ครั้ง